ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИЈУ

Изборни програми у Гимназији у Чачку 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИЈУ у I и II разреду; недељни фонд часова је 1.

1.       Образовање за одрживи развој

2.       Језик, медији и култура

3.       Појединац, група и друштво

4.       Уметност и дизајн

Од четири понуђена програма ученик бира ДВА програма. Ученик има право да промени изборни програм после првог разреда.

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИЈУ у III и IV разреду; недељни фонд часова је 2.

1.       Образовање за одрживи развој

2.       Уметност и дизајн

3.       Примењене науке 1 /за усмерење ка медицинским наукама

4.       Примењене науке 2/за усмерење ка техничким наукама

5.       Методологија научног истраживања

Од пет понуђених програма ученик бира ДВА. Ученик не може да мења изборне програме током два завршна разреда гимназије.

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја програма који се изучавају у III и IV разреду Гимназије

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, III разред

ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ Класификација извора енергије. Анализа извора енергије према начину експлоатације, транспорта, складиштења и конверзије. Еколошки чисти извори енергије. Обновљиви извори енергије. Штедња енергије. Енергетска ефикасност. Глобални трендови потрошње енергије.

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ Природна кретања климе. Човеков утицај на климу. Социјалне и економске последице климатских промена. Глобална акција у борби против климатских промена. Смањење ризика од елементарних непогода. Последице, адаптација и мере за ублажавање климатских промена у локалној средини.

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ Генетички, специјски и екосистемски диверзитет. Чиниоци који утичу на биодиверзитет. Заштита биодиверзитета на глобалном и националном нивоу. Еколошке мреже. Важност биодиверзитета за једну заједницу. Екосистемске услуге: снабдевање, подршка, регулисање и културне услуге. Агробиодиверзитет. Проблем нестајања/смањења бројности популација опрашивача. Одрживи туризам и биодиверзитет/услуге екосистема.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, IV разред

ЗЕЛЕНA ИНДУСТРИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ Различите технологије у истој грани индустрије. Супституција сировина и технологија. Зелена хемија. Закони и стандарди у заштити животне средине. СТАНОВАЊЕ И ИНФРАСТРУКТУРА Зелена градња. Енергетска ефикасност објеката, саобраћаја и комуналних услуга. Оптимизација транспорта. Проблем буке и заштита од буке. Хуманије становање.

ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ПОСТОЈЕЋИХ МОДЕЛА РАЗВОЈА Урбанизација. Миграције, равномерни и неравномерни развој. Институционални и регулаторни оквир одрживог развоја: међународни, национални и локални. Зелени активизам: политичке партије и невладине организације. Динамика раста светског становништва, економске, еколошке и социјалне последице. Популационе политике за ХХI век.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН, III разред

СТРУКТУРА Структуре које ствара природа и структуре које ствара човек. Фрактали. Модуларност у уметности. Могући и немогући објекти. Оптичке варке. Од камере обскуре до дигиталне камере. Анимација. Специјални ефекти. Музички ефекти.

ПРЕОБРАЖАЈ Књижевно дело као повод. Графички дизајн. Дизајн употребних предмета. Design thinking. Communication design. Развој уређења ентеријера.

ИЗРАЗ Класична и дигитална изложба. Различити видови наступа кроз историју. Сценски наступ. Сценски костим. Кретање. Пантомима. Неми филм. Боја и звук. Необични инструмент.и Музика и технологија. Аудио књига. Представљање себе и свог дела.

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН, IV разред

АУТОРСТВО Оригинал, репродукција, копија и цитат. Коауторство. Апропријација у уметности. Аутори и њихова дела. Независни живот уметничког дела. Филмовани роман. Ауторско и народно стваралаштво.

ОКРУЖЕЊЕ Комерцијална уметност. Комерцијализација уметности. Другачија садашњост. Архитектура и технологија. Електронски часопис, сајт и блог.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ Видео спот. Дигиталне игре. Апликације. Хепенинг и перформанс. Уметнички протест. Хуманитарна акција.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1, III разред

УПОТРЕБА GPS-А ЗА ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА УГРОЖЕНИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА Угрожене врсте. Радио таласи. Геостационарни сателити. GPS систем позиционирања у простору. Мониторинг кретања јединки.

ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА У ИСХРАНИ – ОД ДИЈЕТЕ ДО АНОРЕКСИЈЕ Исхрана. Дијета. Поремећаји у исхрани.

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Кварење (квалитет) хране. Безбедност хране. Микроорганизми. Тешки метали, пестициди.

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ Прехрамбени производи. Хемијске промене састојака. Амбалажа и паковање. Прописи.

ПРИРОДНИ ПИГМЕНТИ Физичке особине светлости. Фотосинтетички пигменти (хлорофили, каротеноиди): хемијска структура и биолошке улоге. Папирна хроматографија. Практична примена природних пигмената.

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ ЗА КОСУ НА ОРГАНИЗАМ ЧОВЕКА Длака човека: грађа и биолошке функције. Својства и хемијски састав пигмента меланина. Основне хемијске реакције при бојењу косе. Утицај боја за косу на људско здравље и животну средину. Развој технологије у производњи боја за косу.

СТРУКТУРНА ОБОЈЕНОСТ Двострука (дуална) природа светлости. Грађа људског ока и начин виђења боја. Дифракција, рефлексија и интерференција светлости. Структурна обојеност у природи. Примена структурне обојености у индустрији, инжењерству и оптичким технологијама.

АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ Типови аутоимуних болести. Узроци и симптоми изазвани: инфекцијом Епштаин-Баровим вирусом, поремећајем микробиома црева, токсичним хемикалијама, исхраном, стресом, пестицидима, тешким металима, фарбама за косу и козметичким производима. Лечење.

УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Звучни талас и звучно поље. Чуло слуха човека – чујни опсег и праг чујности. Чујни опсег код животиња – разлике у односу на човека. Извори буке, утицај буке на човека и живи свет, могућности и начини заштите

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1, IV разред

Tattoo ПИГМEНТИ У ЉУДСКOJ КOЖИ Грађа и функције коже човека. Органске и неорганске хемијске супстанце као састојци пигмената за тетоважу. Реакције пигмената са компонентама коже. Утицај пигмената за тетоважу на људско здравље и животну средину. Тетоважа и бојење тела као културолошки феномен током развоја цивилизације. Употреба ласерских зрака у уклањању боја за тетоважу.

УТИЦAJ СУНЧEВИХ ЗРAКA НA ЖИВA БИЋA Ћелије и ћелијске органеле задужене за продукцију меланина: меланоците (меланофоре), меланозоми. Биолошке функције меланина. Хемијска структура и биолошка улога витамина Д. Физичке особине UV зрaчeњa (UVA и UVB). Физичка и хемијска зaштита од прекомерног Сунчевог зрачења. Пoзитивни и нeгaтивни ефeкти дeлoвaњa Сунцa нa здрaвљe људи. Варијабилност количине и састава меланина у људским популацијама.

КОНФОРМАЦИЈА ПРОТЕИНА И ПРОТЕИНОПАТИЈЕ Протеини. Конформација протеина. Нативна конформација протеина. Рендгенска кристалографија. Функција протеина у ћелији. Денатурација протеина. Агрегација протеина. Протеинопатије.

ГЕНСКА ТЕРАПИЈА Ген. Наследне болести: моногенске и полигенске. Генска терапија соматских и герминативних ћелија. Вирусни и невирусни носачи гена који се користе у генској терапији. In vivo и ex vivo приступи у спровођењу генске терапије. Ограничења генске терапије. Етички проблеми везани за генску терапију.

CRISPR/CAS – НОВА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГЕНОМА CRISPR/Cas као имунски систем бактерија. CRISPR/Cas као технологија за уређивање генома. Протеин Cas и водич РНК. Микроскопија атомских сила. Примена технологије CRISPR/Cas у: лечењу наследних болести, производњи генетички модификованих биљака, откривању нових лекова. Ограничења технологије CRISPR/Cas. Етички проблеми везани за примену технологије CRISPR/Cas.

НАНОТЕХНОЛОГИЈА У МЕДИЦИНИ Нанотехнологија. Наночестице. Нанороботи. Наномедицина

УТИЦАЈ РАДИОАКТИВНОГ ЗРАЧЕЊА НА ОРГАНИЗМЕ Радиоактивно зрачење. Мерење радиоактивности и дозиметрија. Биолошки ефекти зрачења. Јонизујућа болест. Радиоактивно загађење животне средине. Заштита од радиоактивног зрачења.

ПРИПРЕМА УЗОРАКА И САВРЕМЕНЕ ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ У ДЕТЕКЦИЈИ СУПСТАНЦИ Узорак за анализу. Методе припреме узорка за анализу. Принципи на којима се заснивају савремене методе за детектовање супстанци. Супстанце од интереса за детекцију у одабраном узорку. Резултати анализа у функцији заштите здравља људи. Резултати анализа у функцији заштите животне средине. Комуникација са корисницима резултата инструменталних анализа. Акредитационо тело Србије.

МОНИТОРИНГ АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА Геолоцирање алергених биљака. Explorer for ArcGIS и GoogleEarth Анализа распрострањености алергених биљака у околини.

AНАЛИЗА ДНК И ПРОТЕИНСКИХ СЕКВЕНЦИ УПОТРЕБОМ БИОИНФОРМАТИЧКИХ АЛАТКИ Нуклеотидна секвенца у ДНК (ДНК секвенца). Ген. Алел. Аминокиселинска секвенца протеина (протеинска секвенца). Биоинформатичка анализа секвенце ДНК/протеина. Тачкасте мутације/полиморфизми (синонимни и несинонимни). Резистенција на антибиотике. Узрочне мутације моногенских наследних болести.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2, III разред

ОД МУЗИКЕ ДО БУКЕ Типови и извори буке у стамбеним објектима за становање и око њих. Мерење буке у стамбеним објектима. Звучна изолација. Мере заштите од буке; загађење околине буком. Законска регулатива везана за буку у стамбеним објектима.

ЕНЕРГИЈА ПРИРОДЕ Начини добијања електричне енергије. Фото-електрични ефекат. Обновљиви извори енергије. Енергија добијена из фосилних горива. Позитивни и негативни ефекти појединих извора енергије на животну средину. Принцип рада термоелектрана, хидроелектрана и нуклеарних електрана. Процеси експлоатације нафтних бушотина и прераде нафте.

ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОПОВИ Полупроводничке компоненте. Мерни уређаји. Извори електричне струје. Електронска кола.

ПРИМЕНА ПРОГРАМИРАЊА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 1. Криптографија Тајне поруке. Употреба хијероглифа за скривање значења текста. Комуникација, Цезарова шифра, енигма. Шифровање (криптовање) и дешифровање (декрипровање) 2. Педометар Бројање корака. Утрошене калорије кретањем. Здрав начин живота и кретање. Може ли нам педометар помоћи да здравије живимо?

ПОГОНИ САДАШЊОСТИ И БУДУЋНОСТИ Галвански елементи. Електролиза, електролити. Галванизација, батерије, акумулатори. Сагоревање, клипне машине, мотори са унутрашњим сагоревањем, електромотори. Хибридни погон. Рециклажа.

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2, IV разред

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Потрошња енергије. Енергетски разреди. Кућни апарати и уређаји и њихова ефикасност. Како смањити потрошњу и повећати енергетску ефикасност?

ДИЗАЈН СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА Стамбени простор. Дизајн. Грађевинарство. Архитектура. Ергономија. Инсталације.

ФОТОГРАФИЈА, УМЕТНОСТ И НАУКА Како до добре фотографије? Научна фотографија. Макро фотографија, ултрабрза фотографија. Светлост, сочива, фотометрија, фотосензори.

ТЕСЛА, ПУПИН, МИЛАНКОВИЋ – ТВОРЦИ НОВИХ НАУЧНИХ ТЕОРИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Живот и дела научника. Открића, достигнућа, патенти Теслин „рат струја”. Пупин као „отац телекомуникација”. Миланковићев календар.

ПРИМЕНА ПРОГРАМИРАЊА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 1. Аутоматизовано наводњавање Биљке и услови за њихов раст. Карактеристике земљишта. Потребе за наводњавањем системи за наводњавање. 2. Анализа говора и текста Анализа говорног сигнала. Параметри говорног сигнала. Основна учестаност говора. Аутоматска анализа говорног сигнала и текстова коришћењем Пајтон програмског језика.

 

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА, III разред

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ВРЕМЕ Открића старих цивилизација. Научне револуције. Случајна открића, необична и опасна научна истраживања у прошлости. Присуство науке у свакодневном животу. Прогресивни и деструктивни начини коришћења науке. Изазови науке у будућности.

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ –ДОЛАЗАК ДО ПОУЗДАНОГ ЗНАЊА Научна истраживања, њихова сврха и циљеви. Врсте научних истраживања. Фазе научног истраживања. Методе и технике научних истраживања. Узорак истраживања. Обрада и анализа добијених података. Наука и псеудонаука.

ПРОЈЕКАТ Идентификовање основних елемената структуре изабраног научног рада и осмишљавање његове презентације.

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА, IV разред

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ - РАЗЛИЧИТО АЛИ УВЕК ЕТИЧНО Специфичности истраживања у различитим наукама. Eтичност научних истраживања. Популаризација, промоција и комерцијализација науке.

НАУЧНИЦИ И НАУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Карактеристике научног мишљења. Особине научника и њихове судбине. Жене научнице. Подршка научним истраживањима. Сарадња и конкуренција у научним истраживањима. Заштита интелектуалне својине. Познате научно - истраживачке институције у Србији и свету. Представљање и доступност научних резултата.

ПРОЈЕКАТ Нацрт једноставног научног истраживања за изабрани проблем.

Претрага