Изборни предмети у првом разреду Гимназије за школску 2021/22. годину

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕ

·       Језик, медији и култура изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

·       Појединац, група и друштво- изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

·       Образовање за одрживи развојје изборни програм који се ученицима нуди у свим разредима гимназије. Циљ учења овог програма је оспособљавање ученика за критички, активан и одговоран однос према себи, природном и друштвеном окружењу а на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења.

·       Уметност и дизајнје изборни програм који се учи у свим разредима гимназије а у циљу развијања осетљивости за естетику, креативност, стварање и изражавање у различитим формама и медијима, као и стварање навике за укључивање у уметничке и културне догађаје у заједници.

 

При упису у први разред ученици се опредељују за два од четири понуђена изборна програма о којима се више могу информисати овде.

Претрага