Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

ГИМНАЗИЈА
У ЧАЧКУ
Дел.бр. 26
Од 19.1.2018. године
ПИБ 101551804
Рег.бр. 07182074

 

            На основу члана 55. став 1 тачка 2, члана 57. став 1 и члана 60. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) Наручилац Гимназија у Чачку упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и Конкурсном документацијом

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број : 1.1.1 – 2018

1.        ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

       Наручилац: Гимназија у Чачку

       Адреса: Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак

       Интернет страница: www.gimnazija-cacak.edu.rs

       Врста наручиоца: установа – гимназија, средња школа

 

2.        ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка: Јавна  набавка малевредности

Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 1.1.1 - 2018

Предмет јавне набавке:добро – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000Електрична енергија

Предмет јавне набавке је ближе одређен у Конкурсној документацији.

 

3.        УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1.        Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.        Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;                                                                       

 4.      Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

4.        КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

 

5.        ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет странициНаручиоца www.gimnazija-cacak.edu.rsи на  Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs

 

6.        НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти саназнаком:„Понуда задобро – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈНМВ бр.1.1.1 - 2018. На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Понуду послати поштом или лично предати у секретaријату Гимназије у Чачку, Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак.

Рок за подношење понуде је 26.1.2018. године до 12 сати, без обзира на начин доставе.

На основу члана 101. Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од дана слања позива за подношење понуда.

 Радно време наручиоца је понедељак – петак од 8 до 13 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

7.        МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИНОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 26.1.2018. године са почетком у 1300, у просторијама Гимназије у Чачку, Жупана Страцимира 1, Чачак.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

                                                                     

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

                                                                 

9.      РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од три дана од дана отварања понуда.

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

 

10.    ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   или телефоном бр. 032/ 322-397 и 032/320-545.

Особа за контакт: Јадранка Витас, дипл. правник.

 

    Директор школе

   ________________

 Иван Ружичић,проф.

 

Претрага