ГИМНАЗИЈА

У ЧАЧКУ

Дел.бр.____

Од._______2019.године

                                    УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ

У ЧАЧКУ И АГЕНЦИЈЕ _____________________________________

У Чачку,дана __________ 2019.године:

Уговорне стране:

1.Организатор путовања (екскурзије):_____________________ са седиштем у _____________________,ул. __________________________ коју заступа директор, ____________________текући рачун: _______________________   код _________________, _________,ПИБ_____________________ са једне стране и

2.ГИМНАЗИЈА у Чачку, улицаЖупана Страцимира 1, (у даљем тексту:Школа) коју заступа директор Иван Ружичић,проф.,текући рачун:840-1548760-51,ПИБ:101551804,са друге стране:

                                                           Члан 1.

            Уговорне стране овим уговором утврђују међусобна права и обавезе у пружању, односно коришћењу туристичких и других услуга, а сагласно Плану и програму извођења екскурзије за ученике школе за школску 2020/2021.годину и условима који су од стране школе оглашени у листу „Чачански глас“ од 27.9.2019.године а који представљају саставни део овог уговора и према Понуди Агенције ________________________ број: _____ од __________2019.године.

                                                                     

           

                                                           Члан 2.

            Организатор путовања се обавезује да за потребе школе организује екскурзију ученика IV разреда (укупно до 260 ученика) и професора у септембру 2020.године са поласком у 14 сати испред школе и повратком у подневним сатима,на релацији: Чачак – Рим - Чачак.

            Организатор екскурзије се обавезује да обезбеди:

-       превоз туристичким аутобусом (клима,аудио,ТВ), према понуди бр.____ од ________2019.године

-       6 полупансиона у хотелу са три звездице у собама 1/2,1/3,1/4 ,свака са TWC,

-       улазнице за локалитете наведене у програму ,

-       трошкове међународног здравственог осигурања,

-       трошкове таксе и путарине,као и паркинга за аутобусе,

-       трошкове за два лекара као пратиоца групе,

-       трошкове локалних водича према програму

-       услуге стручног водича у складу са законом

-       укупно _____ гратиса за ученике

-       плаћање у 10 једнаких месечних рата на рачун агенције

-       трошкове организације програма и пратећих активности.

    

Члан 3.

            Констатује се да организатор путовања поседује одговарајућу лиценцу Министарства трговине и туризма категорије ОТP_________________________ и да испуњава друге услове прописане Законом о туризму.

                                                           Члан 4.

            Школа се обавезује да организатору путовања достави податке о свим учесницима путовања (ученицима) чији су родитељи потписали уговор са агенцијом да ће њихово дете ићи на екскурзију и да ће они измирити финансијске обавезе према агенцији у 10 једнаких месечних рата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 25. дан у месецу у коме је одређена рата за екскурзију. Уплатнице од ученика ће прикупљати одељењске старешине и достављати раднику школе кога директор одреди, а он ће уплатинце достављати преставнику агенције кога ће агенција одредити.

                         Рокови за предају уплатница су:

                    - за прву рату - 31.10.2019.године

       - за другу рату - 30.11.2019.године

       - за трећу рату - 30.12.2019.године

        - за четврту рату - 31.1.2020. године

       - за пету рату - 28.2.2020.године

       - за шесту рату - 30.3.2020.године

                    - за седму рату - 30.4.2020.године

                     - за осму рату - 29.5.2020.године

                      - за девету рату - 28.6.2020.године и

                      - за десету рату - 30.9.2020.године

        

Уговорне стране су сагласне да су родитељи ученика ослобођени свих накнадних издатака у извођењу уговореног програма путовања – екскурзије.

Родитељи ученика који су се изјаснили да ће њихово дете ићи на екскурзију су у обавези да до 1.2.2020.године уплате бар три рате, а морају уплатити 9 рата агенцији пре почетка путовања.

            Представник агенције је у обавези да после треће,шесте,осме,девете и десете рате достави детаљан извештај школи о стању уплата за сваког ученика који се пријавио да иде на екскурзију.

            Школа се обавезује да у маниру коректног пословног сарадника помогне агенцији у случају да ученици-учесници путовања не исплате рате за екскурзију које су предвиђене за уплату после реализације екскурзије.

    Члан 5.

     Агенција ће комплетан програм путовања реализовати у свему према понуди и захтевима из јавног позива.

           

                                             Члан 6.

            Школа ће посебно на свој рачун прикупити од родитеља ученика износ надокнаде за наставнике за целодневну бригу о деци који одреди Савет родитеља школе и на основу тога издати радницима тј. одељењским старешинама, пратиоцима ученика путне налоге и надокнаду за то. Ова надокнада се прикупља од 20 до 27. августа 2020. године

Агенција у смислу става 1. овог чалана нема никакве обавезе према радницима школе

Обавеза Агенције је да ангажује два лекара пратиоца групе и исплати надокнаду    за њих.

                                              Члан 7.

            Школа се обавезује да ће се сви корисници екскурзије примерно понашати у складу са утврђеним кодексом понашања,тако да ће сву евентуалну штету причињену са њихове стране у потпуности надокнадити.

            О примени става 1. овог члана посебно се стара стручни вођа екскурзије кога посебним решењем именује директор школе.

                                                 

                                             Члан 8.

            Организатор путовања је сагласан да директор школе не може дозволити отпочињање екскурзије уколико аутобус не испуњава утврђене услове у погледу:

1.техничке исправности,

2.потребног броја седишта

3.одговарајуће удобности,

4.у случају када возачево психофизичко стање оправдано указује да није способан да безбедно управља аутобусом

(алкохолисаност,умор,болест и сл.) а све ако то констатује надлежна саобраћајна полиција.

            У току извођења екскурзије,права директора школе из става 1.овог члана преузима стручни вођа екскурзије,који је обавезан са представником организатора путовања потписати извештај о обиму и квалитету реализованог програма путовања а који је саставни део овог уговора.

                                             Члан 9.

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале у примени овог уговора реше споразумно, а уколико то не би било могуће одређује се надлежност арбитраже ЈУТА, а након тога надлежног суда у Чачку.

                                             Члан 10.

            Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

 

 

ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА,                                         ШКОЛА-ГИМНАЗИЈА

__________________________                                              Директор Гимназије

Директор

                                                                                               _________________

                                                                                                 Иван Ружичић,проф.