Исправка конкурсне документације ЈНМВ - пројекат фискултурне сале

ГИМНАЗИЈА
ЧАЧАК
Дел.бр. 204
Од 16.4.2019.године

                                  

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 Дошло је до техничке грешке приликом израде Конкурсне документације у поглављу   Конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке б.1.2.1. (2019) – додатни услови – кадровски капацитет наведено је да понуђач треба да има најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 302, а треба да стоји са лиценцом 300.

           

                                                                                  Секретар Гимназије у Чачку

                                                                                  Јадранка Витас, дипл.прав.

Претрага