Позив за подношење понуда - пројекат фискултурна сала

ГИМНАЗИЈА
У ЧАЧКУ
Дел.бр. 198
Од 15.4. 2019. године

 

ПИБ 101551804
Матични број 07182074

 

            На основу члана 55. став 1 тачка 2, члана 57. став 1 и члана 60. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) Наручилац Гимназија у Чачку упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и Конкурсном документацијом

                                               ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

                                   У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                        Редни број :  1.2.1. ( 2019)

1.        ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

       Наручилац: Гимназија у Чачку

       Адреса: Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак

       Интернет страница: www.gimnazija-cacak.edu.rs

       Врста наручиоца: установа – гимназија, средња школа

 

2.        ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка: Јавна набавка малевредности – отворени поступак

Број јавне набавке: ЈНМВ бр. 1.2.1.( 2019) 

Предмет јавне набавке: услуга израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале у великом дворишту Гимназије у Чачку и то: израда идејног решења (ИДР) за локацијску дозволу; израда пројекта за грађевиснку дозволу (ПГД); израда пројекта за извођење (ПЗИ)и сви потребни елаборати.

 Назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге пројектовања у архитектури - 71220000-6
Предмет јавне набавке је ближе одређен у Конкурсној документацији. 

3.        УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН:

1.        Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

(Испуњеност се доказује достављањем извода из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре или потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе)

2.        Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

(Испуњеност се доказује достављањем Уверења надлежног суда и Уверења надлежне Полицијске управе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде)

3.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

(Испуњеност се доказује достављањем Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде)

4.Да има важећу доволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

5.Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као ида понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности. ( доказ: достављање потписаног и овереногОбрасца 3 који је саставни део Конкурсне документације)

           

     Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 ЗЈН:

         Понуђач који учествује у поступку мора испунити и додатне услове и то:

-     Понуђач мора да располаже минимумом потребне техничке опремљености а посебно неопходном хардверском и софтверском опремом.

(доказ: изјава понуђача печатом оверена, потписана од стане овлашћеног лица, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располаже потребним техничким капацитетом)

-           Неопходан кадровски капацитет- у време објављивања позива за подношење понуда потребно је да понуђач има најмање једног дипломираног архитекту са одговарајућом лиценцом и доказом да је наведени носилац те лиценце)(доказ: 1. изјава понуђача печатом оверена, потписана од стане овлашћеног лица, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располаже потребним кадровским капацитетом; 2. лиценца одговорног пројектанта-инжењера архитектуре бр. 302; 3. Потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је носилац лиценце и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета – Потврда не сме бити старија од 1 године.

 

 

4.        КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

 

5.        ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет странициНаручиоца www.gimnazija-cacak.edu.rsи на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs

 

6.        НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти саназнаком:Понуда зауслугу израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале у великом дворишту Гимназије у Чачку, ЈНМВ бр.1.2.1( 2019).

 На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Понуду послати поштом или лично предати у секретaријату Гимназије у Чачку, Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак.

Рок за подношење понуде је 23.4.2019. године до 12 сати, без обзира на начин доставе.

На основу члана 101. Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно од дана слања позива за подношење понуда.

Радно време наручиоца је понедељак – петак од 8 до 13 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

7.        МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИНОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 23.4.2019. године са почетком у 1300, у просторијама Гимназије у Чачку, Жупана Страцимира 1, Чачак.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати сва заинтересована лица.

Отварање понуда врши Комисија за јавну набавку образована од стране Наручиоца. Наручилац је дужан да води записник о отварању понуда који потписују сви чланови Комисије и представници понуђача који преузимају примерак записника. Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

 

8.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

                                                                 

9.      РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од три дана од дана отварања понуда.

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

 

10.    ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефоном бр. 032/ 322-397 и 032/320-545 од 8 до 13 часова сваког радног дана.

Особа за контакт: Јадранка Витас, дипл. правник.

                                                                                                     Директор школе

                                                                                                    

                                                                                                     ________________

                                                                                                    Иван Ружичић,проф.

Претрага