Конкурсна документација за јавну набавку лаптопова и таблета

ГИМНАЗИЈА
У ЧАЧКУ
Дел.бр. 173
Од 8.4.2019.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности
- добра -

набавка лаптопова и таблета
у оквиру пројекта електронски дневник
у Гимназији у Чачку

 

Број јавне набавке мале вредности:1.1.2 (2019)

Датум објављивања на Порталу јавних набавки: 8.4.2019.

Јавно отварање понуда: 16.4.2019.године у 13 часова

 

Чачак, април 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2019. годину Дел.бр.14/13 од 16.1.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности oд 4.4.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-       добра –
набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у Чачку ЈНМВ бр 1.1.2 (2019)

Конкурсна документација садржи:

I Опште податке о јавној набавци

II Податке о предмету јавне набавке

III Врста и опис добра начин спровођења набавке рок извршења и место испоруке робе

IV Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона

V   Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI Образац понуде

VII Образац изјаве о независној понуди

VIII Модел уговора

    

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Гимназија у Чачку

Адреса: Жупана Страцимира бр. 1, 32000 Чачак

Матични број: 07182074                

ПИБ: 101551804

Тел/Факс: 032/322-397; 032/320-545

Интернет страница: www. : www.gimnazija-cacak.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.2. (2019) су добра – набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у Чачку

Назив и ознака из општег речника набавке:

30230000 – рачунарска опрема

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности.

5. Контакт (лице или служба)

Јадранка Витас, секретар школе, тел./факс: 032/322-397 и 032/320-545

e-mail: gimnazijasekretar@sbb.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавкесу добра набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у Чачку

Назив и ознака из општег речника набавки: 30230000 – рачунарска опрема

III ВРСТА И ОПИС ДОБРА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАБАВКЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

 

Врста набавке: добра - набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у Чачку

Набавка обухвата 4 лаптопа и 20 таблета по следећим техничким спецификацијама:

1. Техничка спецификација за лаптопове (4 комада)

Procesor

Intel Core i 3 (ili noviji)

Ram memorija

4GB (ili više)

Hard disk

500GB (ili veći)

Veličina ekrana

15,6”

Garancija

2 године

2. Техничка спецификација за таблете (20 комадa)

Ram memorija

2 GB

Veličina ekrana

10” (или већи)

Interna memorija

16 GB

Garancija

2 године

Понуђач има обавезу да достави техничку спецификацију понуђене опреме.

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде.

Контролу добара вршиће стручно лице које одреди Наручилац.

Рок за испоруку робе: 7 радних дана

Место испоруке робе – добра: Гимназијa у Чачку

Рачунарске компоненете морају бити нове, не смеју бити репариране.

У цену урачунати испоруку робе на адресу Наручиоца.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.         Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)    Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)    Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)    Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4)    Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) -

5)    Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гартантује да нема забрану обављања делатности(чл. 75. ст. 2. Закона).

2.     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве понуђача, дат је у овој конкурсној документацији) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и чл.76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

            Наручилац може пред доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа о испуњености услова:

           

1)    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењeосновног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)    Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: УверењеПореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4)    Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

            Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

                 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА

                                                ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник 1.1.2 (2019)

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

                                                   ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у Чачку ЈНМВ број 1.1.2 (2019) испуњава све услове из чл. 75. и чл.76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1)     понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2)     понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)     понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

4)     понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место и датум___________________                                                  Понуђач;

                                                                                               ______________________________

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Техничка спецификација може бити достављена на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Гимназија у Чачку, Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак: ,,Понуда за јавну набавку мале вредностидобранабавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у Чачку

ЈНМВ бр.1.1.2 2019- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.4.2019.године до 1200часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 16 .4.2019. године у 1300 часова у просторијама Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  

3. СПИСАК ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач је у поступку јавне набавке дужан да достави:

·        Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

·        Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности

·        Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде

·        Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене

·        Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора

·        Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди

·        У случају заједничке понуде, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гимназија, Чачак,Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добранабавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у ЧачкуЈНМВ бр. 1.1.2 2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавкудобранабавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у Гимназији у Чачку ЈНМВ бр.1.1.2 2019- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

·       члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

·       понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у у овој конкурсној документацији.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин, рок и услови плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, појединачана и збирна.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/322-397, или на mail:gimnazijasekretar@sbb.rs,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.1.2 2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда, ће бити изабрана понуда понуђача која је раније примљена од стране Наручиоца.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mailgimnazijasekretar@sbb.rsrs, факсом на број 032/322-397или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. и 149 став 6 Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку –добра –Набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневник у у Гимназији у Чачку

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

  

 

Адреса понуђача:

  

 

Матични број понуђача:

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

  

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

Телефакс:

  

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

 

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

3) П О Н У Д А

СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1

Редни

број

2

Назив

3

Комада

4

Цена по комаду

5

Укупна цена без ПДВ

(3x4)

6

ПДВ

7

Цена са ПДВ

1

лаптоп

4

       

2

таблет

20

       

УКУПНА

ЦЕНА:   ________________________без ПДВ-а,   _______________________ са ПДВ-ом

 

          

       У цену су урачунати и трошкови превоза добараиз предмета јавне набавке до адресе наручиоца.

       У табелу уписати цене изражене у динарима.

       Важност понуде је 60 дана од дана отварања понуда:________________

       Рок испоруке добара је максимално 7 дана оддана потписивања уговора.

       Начин и рок плаћања је 45 дана по пријему опреме.

       Авансно плаћање није предвиђено.

            Датум:                                           М.П.                             Потпис овлашћеног лица:

             ____________                                                                           _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавкеДОБРА - Набавка лаптопова и таблета у оквиру пројекта електронски дневнику Гимназији у Чачку, ЈНМВ 1.1.2 (2019) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

                            

IX МОДЕЛ УГОВОРА

ГИМНАЗИЈА

У ЧАЧКУ

Дел.бр.____

Од ________

                                                          У Г О В О Р

   О НАБАВЦИ ЛАПТОПОВА И ТАБЛЕТА  

                      У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК  

                                                   у Гимназији у Чачку

    

               Закључен у Чачку, дана________2019. године између:

           1. ГИМНАЗИЈЕ у Чачку, Жупана Страцимира 1, матични број:07182074, шифра делатности 080210, ПИБ 101551804, тек.рачун: 840-72660-10, коју заступа директор Иван Ружичић, проф. ( у даљем тексту: Наручилац) и

2. _________________________из_____________,ул._______________матични број __________________, , ПИБ __________________, тек.рачун _________________, коју заступа _____________________ ( у даљем тексту: Добављач)

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

                                                                   Члан 1.

             Предмет овог уговора је набавка 4 лаптопа и 20 таблета у свему према Понуди понуђача__________________ бр. _____________________ 2019. године, и спецификацији која је саставни део конкурсне документације и која је саставни део овог уговора а у складу са важећим прописима,техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за наведена добра.

 

ЦЕНА:            

                                                                    Члан 2.

             Уговорена вредност предметних добара износи: ______________, динара без обрачунатог пореза на додату вредност, а са обрачунатим ПДВ-ом ____________________динара.

            

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

                                                                   Члан 3.

             За испоручену робуНаручилац ће извршити плаћање на текући рачун добављача најкасније до45 дана по испоруци робе, без зарачунавања камате по било ком основу Наручиоцу.

             Добављач се обавезује да сву опрему предвиђену понудом, испоручи у договореном року, без икаквих накнадних трошкова.

              

           

РОК:

                                                                   Члан 4.

               Добављач се обавезује да опрему из члана 1. овог уговора испоручи у року од 7 радних дана од дана закључења уговора.

            

 

МЕЂУСОБНЕ ОБАВЕЗЕ И ГАРАНТНИ РОК:

                                                                      

                                                                       Члан 5.

               Потписивањем овог уговора Добављач се обавезује да достави опрему која у свему одговара предвиђеном и договореном квалитету и да за исту наручиоцу да гаранцију од две године од дана примопредаје робе.

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

                                                                       Члан 6.

           За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

                                                                        Члан 7.

          Сви спорови који настану у току реализације овог уговора, решаваће се међусобним споразумом уговорених страна, у смислу добрих пословних обичаја а у супротном признаје се стварна и месна надлежност суда у Чачку.

                                                                        Члан 10.    

             Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по два примерка за своје потребе и два примерка општина Чачак као главни финансијер изградње.

За Добављача                                                                                  За НАРУЧИОЦА  

                                                                                                               Гимназију у Чачку

________________                                                                             ___________________

                                                                                                               Иван Ружичић,проф.

Претрага