Пријава за пријемни испит ИТ одељења

Република Србија

                Гимназија ____________

Дел.број:___________

Датум: _______ 2019. године

 

ПРИЈАВА

за пријављивање ученика за полагање пријемног испита

за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

ОСНОВНА ШКОЛА

______________________________________________________________________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

_______________________________________________________________________________

ШИФРА УЧЕНИКА

_______________________________________________________________________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА (ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА)

_______________________________________________________________________________

АДРЕСА

_______________________________________________________________________________

                                   

ТЕЛЕФОН

_______________________________________________________________________________

         ПРИЈАВУ ПРЕДАО                                                ПРИЈАВУ ПРИМИО

___________________________                               ___________________________

Својим потписом потврђујем да сам сагласан да:

Податке дајем без било какве присиле и заблуде, потпуно свестан сврхе и циља прикупљања и обраде истих. Сагласан сам да се моји лични подаци користе у складу са законом којим се регулише заштита података о личности, али само у сврху и због циља због којих су дати. Моји лични подаци се не могу достављати другим лицима без моје писмене сагласности.

Претрага