Екскурзија ученика другог разреда у Грчку септембра 2019.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за извођење студијског путовања за ученике
другог разреда

Општи услови конкурса:

Студијско путовање се изводи у септембру 2019. године

Агенција мора омогућити плаћање у 10 рата у динарској противвредности почев од октобра 2018. године по средњем курсу НБС.

Плаћање се врши директно на рачун агенције, а биће уплаћено 9 рата пре почетка путовања и десета рата до 30.9.2019.године

У цену аранжмана урачунати:

-  превоз комфорним туристичким аутобусима,

-  смештај у хотелима Б категорије (ПП), (доручак-вечера),

-  све улазнице за посете локалитетима,

-  међународно здравствено осигурање ,

-  све друмарине и таксе за превоз у земљи и иностранству,

-  због поделе на две групе-два гратиса за лекаре и надокнада за њих

-  услуге стручног водича за сваки аутобус,

-  организовану посету и програм на бази услуге пића и воћа без вечере у ресторану на Плаки у Атини,

Очекивано бројно стање: максимално 280 ученика.

Приликом распореда ученика у аутобус, одељења се не смеју делити.

Ручак на путу од Делфа до Олимпије,ручак на путу од Олимпије до Атине, ручак на путу од Атине до Солуна, ручак на путу од Атине ка Суниону.

Агенција мора обезбедити један гратис по одељењу.

Избор извођача екскурзије извршиће родитељи свих ученика садашњег првог разреда непосредним гласањем.

 Маршрута путовања:

Грчка 6 ноћења (три ноћења у Атини,једно ноћење у Олимпији,једно ноћење у Делфима и једно ноћење у Солуну у граду( не у околини)

Посете:Метеори, Атина, рт Сунион, Коринт, Епидаурус, Микена, Олимпија, Делфи и Солун.

Свака агенција  за учешће на конкурсу треба да  уплати износ од 2.000,00 динара, на текући рачун школе број:840-72666-89, а на име трошкова оглашавања конкурса и преузимања конкурсне документације. 

Конкурс остаје отворен 10 дана од дана објављивања. 

Све додатне информације могу се добити на телефон 032/320-546 032/322-397 или лично на адреси Жупана Страцимира  бр.1, 32000 Чачак.

Понуде које буду излазиле из оквира који се тражи по броју ноћења и местима  посета неће бити разматране.

Сви понуђачи треба да доставе списак средњих школа у Србији чије су ђачке екскурзије извели у иностранству, у последње три године и осталу документацију према Правилнику о извођењу екскурзија.

            Агенција која буде изабрана потписаће уговор о посредовању са школом и са сваким родитељем чије дете иде на екскурзију уговор о начину и роковима плаћања екскурзије. Надокнада за наставнике се уплаћује на рачун школе и то уплаћују родитељи ученика који иду на екскурзију.

Комплетна конкурсна документација (овај јавни позив, упутство за састављање понуде и модел уговора између школе и агенције може се преузети на сајту школе: gimnazija-cacak.edu.rs  или на e-mail: gimnazijasekretar@sbb.rs.

 

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

Упутство за састављање понуде за програм студијског путовања за ученике II разреда Гимназије у Чачкуза Грчку
 
од 7. до 14. септембра 2019. године

 

1.    Ово путовање се реализује тако да сви ученици полазе и враћају се у исто време, али се у реализацији програма деле на две групе (обично по два аутобуса) које иду у обрнутом смеру, т.ј. једна група креће у реализацији програма од Атине, а друга од Делфа. Агенција само прави понуду у једном путном правцу: Чачак – Атина;

2.   Смештај ученика се врши по следећем: у Атини сваки аутобус има свој хотел (пошто су у исто време, имају једну заједничку ноћ у Атини); група која иде прво у Атину има ту прве

три ноћи, а група која иде у Делфе има прву ноћ у Делфима, другу ноћ у Олимпији и трећу, четврту и пету ноћ у Атини;

Смештај  у Олимпији је у 2 различита хотела, где један аутобус иде најчешће у хотел Олимпик вилиџ, а други у хотел Неда или евентуално у хотел Антонис  или неке друге хотеле у договору са школом.

Смештај у Делфима је такође у 2 различита хотела које могу користити обе групе;

Смештај у Солуну је у хотелима у центру, т.ј. у  улици Егнација по принципу 1 аутобус у 1 хотел или евентуално 2 аутобуса у 1 хотел, у договору са школом.

3.      Полазак на путовање је прва субота у септембру, тј. 7. септембра у раним јутарњим сатима и тај први дан искључиво служи да се стигне до Атине т.ј. Делфа.

4.    Даљи програм је: Група која је у Атини први дан има панораму Атине и евентуално Археолошки музеј и Пиреј са слободним временом по подне, а други дан прво иде слободно време па Глифада и Сунион;

Група која иде у Делфе, први дан има програм у Делфима и долазак до Олимпије, а други дан има програм у Олимпији, Микену, Епидаурус, Коринт и долазак у Атину;

После овога, наредна два дана група која је била у Делфима има исти програм у Атини, а група која је била у Атини има програм на Пелопонезу и у Делфима.

За завршно, шесто ноћење у Солуну, једна група креће из Атине, а друга из Делфа, преко Термопила и Метеора и увече стиже на смештај и вечеру у Солун.

Завршни дан сви реализују програм у Солуну, тако што када напусте хотел иде панорама Солуна, посета цркви Св. Димитрија и слободно време у граду до 1430. После тога је одлазак на Зејтинлик, па слободно време до 1900 по грчком времену када се полази за Србију, т.ј. за Чачак. Долазак у Чачак је негде око 800 ујутру.

Ручак који је предвиђен у програму на путу од Атине ка Суниону је замишљен као подела гироса за све ученике, а не ручак у ресторану.

Сви остали услови су наведени у јавном позиву а за сва додатна појашњења око састављања програма можете се обратити директору школе.

Чачку,  3. септембра 2018.

 

МОДЕЛ УГОВОРА

ГИМНАЗИЈА
У ЧАЧКУ
Дел.бр.____
Од._______2018.године 

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ

У ЧАЧКУ И АГЕНЦИЈЕ _____________________________________

 

 

У Чачку,дана __________ 2018.године:

 

Уговорне стране:

 

1.Организатор путовања (екскурзије):_____________________ са седиштем у _____________________,ул. __________________________ коју  заступа директор, ____________________текући рачун: _______________________   код  _________________, _________, ПИБ_____________________ са једне стране и

 

2.ГИМНАЗИЈА у Чачку, улицаЖупана Страцимира 1, (у даљем тексту:Школа) коју заступа директор Иван Ружичић,проф.,текући рачун:840-1548760-51,ПИБ:101551804,са друге стране:

 

 

                                                           Члан 1.

            Уговорне стране овим уговором утврђују међусобна права и обавезе у пружању, односно коришћењу туристичких и других услуга, а сагласно Плану и програму извођења екскурзије за ученике школе за школску 2018/2019.годину и условима који су од стране школе оглашени у листу „Чачански глас“ од 7.9.2018.године а који представљају саставни део овог уговора и према Понуди Агенције ________________________ број: _____  од __________2018.године.

                                                                     

           

                                                           Члан 2.

            Организатор путовања се обавезује да за потребе школе организује екскурзију ученика II разреда (укупно до 280 ученика) и професора у септембру  2019. године са поласком у раним јутарњим сатима испред школе и повратком у касним вечерњим сатима,на релацији:  Чачак – Атина  - Чачак.

            Организатор екскурзије се обавезује да обезбеди:

-       превоз туристичким аутобусом (клима,аудио,ТВ), према понуди бр.____ од ________2018.године

-       6 полупансиона у хотелу са три звездице у собама 1/2,1/3,

1/4 ,свака са TWC,

-       улазнице за локалитете наведене у програму ,

-       трошкове међународног здравственог осигурања,

-       трошкове таксе и путарине,као и паркинга за аутобусе,

-       трошкове за два лекара као пратиоца групе,

-       трошкове локалних водича према програму

-       услуге стручног водича у складу са законом

 

-       укупно 10 гратиса за ученике  / 1 по одељењу

-       плаћање у 10 једнаких месечних рата на рачун агенције

-       трошкове организације програма и пратећих активности.

    

Члан 3.

            Констатује се да организатор путовања поседује одговарајућу лиценцу Министарства трговине и туризма категорије ОТP _________________________ и да испуњава друге услове прописане Законом о туризму.

 

                                                           Члан 4.

            Школа се обавезује да организатору путовања достави податке о свим учесницима путовања (ученицима) чији су родитељи потписали уговор са агенцијом да ће њихово дете ићи на екскурзију и да ће они измирити финансијске обавезе према агенцији у 10 једнаких месечних рата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 30. дан у месецу у коме је одређена рата за екскурзију. Уплатнице од ученика ће прикупљати одељењске старешине и достављати раднику школе кога директор одреди, а он ће уплатнице достављати преставнику агенције кога ће агенција одредити.

                         Рокови за предају уплатница су:

           - за прву  рату - 31.10.2018.године
           - за другу рату - 30.11.2018.године
           - за трећу рату - 31.12.2018.године
           - за четврту рату - 31.1.2019. године
           - за пету рату -  28.2.2019.године
           - за шесту рату -  31.3.2019.године
           - за седму рату - 30.4.2019.године
           - за осму рату   -  31.5.2019.године
           - за девету рату - 30.6.2019.године
           - за десету рату -  30.9.2019.године

 Уговорне стране су сагласне да су родитељи ученика ослобођени свих накнадних издатака у извођењу уговореног програма путовања.

Родитељи ученика који су се изјаснили да ће њихово дете ићи на екскурзију су у обавези да до 1.3.2019.године уплате бар три рате, а морају уплатити 9 рата агенцији пре почетка путовања.

Представник агенције је у обавези да после треће,шесте,осме,девете и десете рате достави детаљан извештај школи о стању уплата за сваког ученика који се пријавио да иде на екскурзију.

            Школа се обавезује да у маниру коректног пословног сарадника помогне агенцији у случају да ученици-учесници путовања не исплате рате за екскурзију које су предвиђене за уплату после реализације екскурзије.

 

                                                            Члан 5.

      Агенција ће комплетан програм путовања реализовати у свему према понуди и захтевима из јавног позива и упутства за припрему јавног позива.

 

                                              

                                                          Члан 6.

            Школа ће посебно на свој рачун прикупити од родитеља ученика износ надокнаде за наставнике који одреди Савет родитеља школе и на основу тога издати радницима тј. одељењским старешинама, пратиоцима ученика путне налоге и надокнаду за то

Агенција у смислу става 1. овог члана нема никакве обавезе према радницима школе.

Обавеза Агенције је да ангажује два лекара пратиоца групе и исплати надокнаду     за њих.

 

                                                         Члан 7.

            Школа се обавезује да ће се сви корисници екскурзије примерно понашати у складу са утврђеним кодексом понашања,тако да ће сву евентуалну штету причињену са њихове стране у потпуности надокнадити.

            О примени става 1. овог члана посебно се стара стручни вођа екскурзије кога посебним решењем именује директор школе.

                                                  

 

                                             Члан 8.

            Организатор путовања је сагласан да директор школе не може дозволити отпочињање екскурзије уколико аутобус не испуњава утврђене услове у погледу:

1.техничке исправности,

2.потребног броја седишта

3.одговарајуће удобности,

4.у случају када возачево психофизичко стање  оправдано указује да није способан да безбедно управља аутобусом

(алкохолисаност,умор,болест и сл.) а све ако то констатује надлежна саобраћајна полиција.

            У току извођења екскурзије,права директора школе из става 1.овог члана преузима стручни вођа екскурзије,који је обавезан са представником организатора путовања потписати извештај о обиму и квалитету реализованог програма путовања а који је саставни део овог уговора.

 

                                                           Члан 9.

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале у примени овог уговора  реше споразумно, а уколико то не би било могуће одређује се надлежност арбитраже ЈУТА, а након тога надлежног суда у Чачку.

 

                                                           Члан 10.

            Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

 

 

ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА,                                                                                                            ШКОЛА-ГИМНАЗИЈА

____________________                                                                                                                      Директор Гимназије

Директор

                                                                                                                                                              _________________

                                                                                                                                                              Иван Ружичић,проф.

 

 

 

Претрага